Crédito

A Cooperativa conta cunha sección de crédito, que ten dúas sedes, unha situada no Concello de Valdoviño, na parroquia de Meirás (sede central) e outra en Narahio, localidade pertencente ao Concello de San Sadurniño.

Ofrecen diversos servizos:

 • Contas de aforro.

 • Domiciliacións: nóminas, pensións, recibos, etc.

 • Transferencias (sen gastos).

 • Ingresos/reintegros de cheques (sen gastos).

 • Tarxetas de débito (gratuítas).

 • Préstamos (persoais, hipotecarios, e hipotecarios vivenda).

Tipos de xuros

A revisión destes faise semestralmente (1 de xaneiro / 30 de xuño ), polos órganos sociais da Cooperativa.

 • Para libretas

EXERCICIO 2018
VIXENCIA: 1 de xullo - 31 de decembro
TRAMOS % BRUTO % NETO (*)
0 a 12.000,00 0,10 0,08
12.000,01 a 30.000,00 0,15 0,12
30.000,01 a 42.000,00 0,20 0,16
42.000,01 a 60.000,00 0,25 0,20
+ 60.000,01 0,35 0,28
(*) Retención aplicada 19%
 • Para préstamos

EXERCICIO 2018
VIXENCIA: 1 de xullo - 31 de decembro
AGRÍCOLAS 4,00
HIPOTECARIOS 4,95
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) 2,65
AVAIS 5,95

ESTUDOS UNIVERSITARIOS

1,50
(*) Construcción, Compra e Rehabilitación

Condicións xerais dos préstamos

Informacion xeral dos préstamos

 • Destinatario/s dos mesmos: aos socios da Cooperativa.

 • Destino: diversas finalidades.

 • Forma de pago: cotas mensuais, trimestrais, semestrais ou anuais.

 • Variabilidade da cota: en función da variación do % dos xuros.

 • Prazo: en función das circunstancias  dos solicitantes.

 • Período de carencia: a pactada en cada caso.

 • Amortizacións anticipadas: Parciais/totais (sen penalización).

 • Tipos de xuro: Non referenciado.

 • Xuros de mora. Aplícase:

  1. En préstamos hipotecarios (compra de vivenda) com máximo 3 veces o xuro legal.

  2. No resto dos préstamos o xuro ordinario máis 2. 

 

Gastos vinculados á tipoloxía do préstamo

Os tipos de préstamos presentan a seguinte desagregación de gastos:

Descarga e consulta a nota informativaDescarga e entrega o impreso cos teus datos