Crédito

A Cooperativa conta cunha sección de crédito, que ten dúas sedes, unha situada no Concello de Valdoviño, na parroquia de Meirás (sede central) e outra en Narahio, localidade pertencente ao Concello de San Sadurniño.

Ofrecen diversos servizos:

 • Contas de aforro.

 • Domiciliacións: nóminas, pensións, recibos, etc.

 • Transferencias (sen gastos).

 • Ingresos/reintegros de cheques (sen gastos).

 • Tarxetas de débito (gratuítas).

 • Préstamos (persoais, hipotecarios, e hipotecarios vivenda).

Tipos de xuros 

Dende: 1 de xaneiro 2024 Ata: 30 de xuño 2024 

 

LIBRETAS 

TRAMOS % BRUTO % NETO (*)
0 a 12.000,00 0,20 0,16
12.000,01 a 30.000,00 0,30 0,24
30.000,01 a 42.000,00 0,50 0,40
42.000,01 a 60.000,00 0,75 0,61
+ 60.000,01 1,00 0,81
(*) Retención aplicada 19%

 

PRESTAMOS

AGRICOLAS 4,00
HIPOTECARIOS 4,95
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) (**) 3,95
AVAIS 5,95
ESTUDOS UNIVERSITARIOS 1,50

(*) Construcción, Compra e Rehabilitación

(**) Anteriores á Lei 5/2019 de 15 de marzo

 

 

 

PRESTAMOS INMOBILIARIOS
(Lei 5/2019 de 15 de marzo)

  % Inicial Diferencial
VIVENDA 2,50 1,00
OUTROS 4,95 2,00
* Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro
Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia

 

OUTROS PRESTAMOS

  % Inicial Diferencial
POLIZA (VIVENDA) 3,25 1,75
* Indice Referencia: Euribor a 1/ Decembro
Tipo de xuro: Diferencial +/- Indice Referencia

Condicións xerais dos préstamos

Información xeral dos préstamos

 • Destinatario/s dos mesmos: Socios da Cooperativa.

 • Destino: diversas finalidades.

 • Forma de pago: cotas mensuais, trimestrais, semestrais ou anuais.

 • Variabilidade da cota: en función da variación do tipo de xuro.

 • Prazo: En función da idade dos solicitantes e da finalidade do préstamo.

 • Período de carencia: Estudarase para cada caso concreto.

 • Amortizacións anticipadas: Parciais/totais (sen penalización).

 • Tipos de xuro: Variable (Ver nota informativa)

 • Xuros de mora. Aplícase o xuro ordinario vixente máis 3 puntos.

 

Comisións

- Comisión de apertura en préstamos hipotecarios: 3,00 %

- Comisión de apertura en pólizas vivenda: 1,00 %

- Comisión de apertura noutros préstamos: 0,00 %

- Non comisións por reembolso anticipado.

- Non comisións por subrogación.

- Non comisións por modificación das condicións do contrato.

- Non comisións por reclamación de posicións debedoras.

- Non comisións por certificación de saldo.

- Non comisións por escritura de cancelación.

 

Gastos

- En préstamos hipotecarios:

 • Gastos de taxación

- Formalización de préstamos en escritura pública ou póliza

 • Arancel notario

- Cancelación de hipoteca

 • Arancel notario
 • Arancel rexistro