Crédito

A Cooperativa conta cunha sección de crédito, que ten dúas sedes, unha situada no Concello de Valdoviño, na parroquia de Meirás (sede central) e outra en Narahio, localidade pertencente ao Concello de San Sadurniño.

Ofrecen diversos servizos:

 • Contas de aforro.

 • Domiciliacións: nóminas, pensións, recibos, etc.

 • Transferencias (sen gastos).

 • Ingresos/reintegros de cheques (sen gastos).

 • Tarxetas de débito (gratuítas).

 • Préstamos (persoais, hipotecarios, e hipotecarios vivenda).

Tipos de xuros

A revisión destes faise semestralmente (1 de xaneiro / 30 de xuño ), polos órganos sociais da Cooperativa.

 • Para libretas

EXERCICIO 2021
VIXENCIA: 1 de xullo - 31 de decembro
TRAMOS % BRUTO % NETO (*)
0 a 12.000,00 0,05 0,04
12.000,01 a 30.000,00 0,05 0,04
30.000,01 a 42.000,00 0,10 0,08
42.000,01 a 60.000,00 0,15 0,12
+ 60.000,01 0,20 0,16
(*) Retención aplicada 19%
 • Para préstamos

EXERCICIO 2021
VIXENCIA: 1 de xullo - 31 de decembro
HIPOTECARIOS VIVENDA (*) 2,50
PERSOAIS VIVENDA 3,25
HIPOTECARIOS 4,95
AVAIS 5,95
AGRICOLAS 4,00

ESTUDOS UNIVERSITARIOS

1,50
(*) Construcción, Compra e Rehabilitación

Condicións xerais dos préstamos

Informacion xeral dos préstamos

 • Destinatario/s dos mesmos: Socios da Cooperativa.

 • Destino: diversas finalidades.

 • Forma de pago: cotas mensuais, trimestrais, semestrais ou anuais.

 • Variabilidade da cota: en función da variación do tipo de xuro.

 • Prazo: En función da idade dos solicitantes e da finalidade do préstamo.

 • Período de carencia: Estudarase para cada caso concreto.

 • Amortizacións anticipadas: Parciais/totais (sen penalización).

 • Tipos de xuro: Variable (Ver nota informativa)

 • Xuros de mora. Aplícase o xuro ordinario vixente máis 3 puntos.

 

Comisións

- Comisión de apertura en préstamos hipotecarios: 3,00 %

- Comisión de apertura noutros préstamos: 0,00 %

- Non comisións por reembolso anticipado.

- Non comisións por subrogación.

- Non comisións por modificación das condicións do contrato.

- Non comisións por reclamación de posicións debedoras.

- Non comisións por certificación de saldo.

- Non comisións por escritura de cancelación.

 

Gastos

- En préstamos hipotecarios:

 • Gastos de taxación

- Formalización de préstamos en escritura pública ou póliza

 • Arancel notario

- Cancelación de hipoteca

 • Arancel notario
 • Arancel rexistro

  

Documentación vinculadaTamaño
SOLICITUDE PRESTAMO.pdf187.18 KB
NOTA INFORMATIVA VIVENDA.pdf283.27 KB
NOTA INFORMATIVA XENERICA.pdf279.06 KB